top of page

TUFKOM Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla kişisel verilerin korunmasının talep edilmesi, öncelikle anayasal bir haktır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 ve 7 Nisan 2016 tarihlerinde kabul edilmiştir. 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

TUFKOM MÜHENDİSLİK olarak önceliklerimiz arasında yer alan kişisel verilerin korunması için Şirketimizde sürekli güncellenen ve mevzuata uygun bir sistem kurulması hedeflenmektedir.

 

TUFKOM MÜHENDİSLİK “Veri Sorumlusu” olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle Şirket olarak müşterilerimizin, potansiyel müşterilerin, çalışanların, çalışan adaylarının, şirket hissedarlarının kişisel verilerinin, Şirket yetkilileri, ziyaretçileri, çalışanları, hissedarları ve işbirliği içinde olduğumuz kurumların yetkilileri, diğer işverenlere bağlı iş yerimizde çalışanlar ve üçüncü kişiler 6698 sayılı Kişisel Veriler ile korunmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”).Bu sorumluluğun tam bilinciyle, kişisel verilerinizi KVK Kanunu'nda tanımlandığı şekliyle “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemekteyiz. .

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için iş birimlerimiz tarafından yürütülmekte olup; Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde bulunanların hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi çerçevesinde; kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiye; https://en.stauff-turkiye.com/ adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?


Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmanız için iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması; Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini sağlamak, Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde bulunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla; ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi çerçevesinde 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş ortakları, tedarikçiler, hissedarlar, iştirakler, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerdir. com/internet adresi ile kamuoyu ile paylaşılmakta olup, belirtilen amaçlarla sınırlı olarak sonal Veri Koruma ve İşleme Politikası.


Kişisel Verileri Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?


​Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda gerçekleştirilen teknik ve usuli yöntemlerle işlenmekte; ilgili mevzuata dayalı olarak doğan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır, Bu kanalları kullanarak size ticari hizmetlerimizi sunabilmemiz ve ticari faaliyetlerimizi bu çerçevede yürütebilmemiz için uygulanma imkanı bulunan sözleşme, talep, ticari uygulama ve dürüstlük kuralları, bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

Bu kapsamda Şirketimizden ilgili kişiler olarak;
 
  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemin bildirilmesini isteme bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.


6698 Sayılı Kanun'un 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılmasına ilişkin talebinizi mevzuata uygun olarak https://www.tufkom.com.tr internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılan başvuru formunu doldurarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğlere https://www.kvkk.gov.tr/ linkinden ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz.

6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla aktarılır.

bottom of page